E-mail disclaimer

De inhoud van onze e-mailberichten is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht
en bevat informatie die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt
krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of
entiteit is, is (verdere) verspreiding, mededeling, gebruikmaking, openbaarmaking en
vermenigvuldiging van dit bericht verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het originele bericht te vernietigen. Van
Harberden B.V. handelt onder de naam Van Harberden Accountants en Belastingadviseurs en is
gevestigd te Veenendaal. De vennootschap is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder
nummer 30222192. De algemene voorwaarden, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is
opgenomen, zijn op alle opdrachten van toepassing met uitsluiting van andere algemene
voorwaarden. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de homepage,
www.vanharberden.nl. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank Utrecht onder nummer 6794. Van Harberden Accountants en Belastingadviseurs
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tengevolge van virussen, bekend worden van
gegevens of enige andere schade, hoe ook ontstaan in verband met het gebruik van e-mail als
communicatiemiddel. Op de informatie in deze e-mail is geen accountantscontrole toegepast, tenzij
expliciet anders is vermeld.